Filme8er Form Taiji Yang-Stil


Shi Ba Shi (Taiji Qi Gong) Set 1


World Taiji & Qi Gong Tag 2023 Nerja, Spanien


Duft Qi Gong (1) von Zhang Xiao Ping


Tian Liyang demonstriert seine innere Kraft


Taiji Jian Ji Ben Gong


World Taiji & Qigong Day 2016 beim Chinagarten in Zürich


37er Form von Cheng Man ch'ing


1. Kreis von Chungliang Al Huang


Taiji 8/10 - Form Yang Stil