MoviesFragrance Qi Gong (1) by Zhang Xiao Ping


Tian Liyang demonstrates his inner strength


Taiji Jian Ji Ben Gong


World Taiji & Qigong Day 2016 at Chinagarden in Zurich


37-Form by Cheng Man ch'ing


1st circle by Chungliang Al Huang